Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI

1.Informacja o Projekcie

 1. Projekt „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI” numer 10.04.02-04-0005/20 (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem), realizowany jest przez CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO (Beneficjenta Projektu) I FUNDACJĘ STABILO (Partnera Projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie: RPKP.10.04.00 Edukacja dorosłych, Poddziałanie: RPKP.10.04.02 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 2. Obszar realizacji Projektu: Projekt realizowany na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 3. Okres realizacji Projektu: zgodnie z aktualnie obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI” numer 10.04.02-04-0005/20 od 2022-09-01 do 2023-12-31.

2.Grupa docelowa i forma wsparcia 

1.Grupa docelowa 

 1. Projekt ukierunkowany jest na uzyskanie/uzupełnienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy przez 1507 osób, w tym 905 kobiet mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wieku 18-651, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności, należące do grup defaworyzowanych (wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby w dostępie do edukacji) w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 r.ż.
 2. W ramach w/w grupy docelowej:
  1.  minimum 30% osób tj. 453 osoby to osoby – zamieszkujące wg KC miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze
  2. minimum 30% osób tj. 453 osoby to osoby – zamieszkujące / uczące się/ pracujące w Podregionie włocławskim lub Podregionie grudziądzkim
  3. kobiety – będą stanowiły 60,05 % grupy docelowej (905 osób).
 3. Uczestnikiem Projektu nie może być osoba, która :
  1. jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą (w tym osoba, która zawiesiła działalność)
  2. osoby w wieku powyżej 25 roku życia, które spełniają przynajmniej jedną z przesłanek: posiadają niskie kwalifikacje, są osobami z niepełnosprawnościami2 lub są osobami w wieku powyżej 50 roku życia – w zakresie kursów z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego prowadzących do uzyskiwania kwalifikacji językowych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz kursów prowadzących do nabycia kompetencji cyfrowych lub uzyskania kwalifikacji cyfrowych.
 4. Kwalifikowalność Uczestnika/czki Projektu potwierdzana jest bezpośrednio przed udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia w ramach Projektu.

2. Formy Wsparcia 

W ramach Projektu „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI” 1507 osób odbędzie kursy zawodowe, w tym 1 027 osób kursy kwalifikacyjne oraz 480 osób kompetencyjne (kompetencje lub kwalifikacje uzyska min. 80% UP).

Kursy wraz z egzaminem – dofinansowane w 90% wartości danego kursu.

W ramach realizacji Projektu wymagany wkład własny Uczestnik/czka Projektu w wysokości 10% wartości udzielonego wsparcia, wpłacany w kwocie i na konto wskazane w umowie. Wkład własny należy wpłacić jednorazowo w terminie 3 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia wysokości wkładu lub całkowitego od niego odstąpienia. Każdorazowo decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik projektu. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania wsparcia, Beneficjent może wystąpić do Uczestnika/-czki o zwrot całości lub części kosztów związanych z udziałem w kursie.

Tematyka kursów zawodowych wynika z Kwestionariusza/testu badającego posiadanie luki kompetencyjnej i największe potrzeby w dostępie do edukacji, barier i problemów rynku pracy oraz inteligentnych specjalizacji regionu. W ramach Projektu realizowane będą kursy:

 1. Scrum Master (w.w.3 302,23 zł)
 2. Agile Project Management (w.w. 277,17 zł)
 3. Programowanie aplikacji WEB (w.w. 346,25 zł)
 4. Grafik komputerowy (w.w. 467,50 zł)
 5. Operator maszyn CNC (w.w. 310,00 zł)
 6. Programowanie Android (w.w. 346,25 zł)
 7. Programowanie aplikacji iOS (w.w. 346,25 zł)
 8. Specjalista ds. sprzedaży (w.w. 127,05 zł)
 9. Przedstawiciel handlowy (w.w. 167,05 zł)
 10. Pracownik Pomocniczy w Handlu i Administracji z Obsługą Komputera (w.w. 206,00 zł)
 11. Pracownik Biurowy z Elementami Grafiki Komputerowej (w.w. 210,00 zł)
 12. Barman (w.w. 215,50 zł)

3.Rekrutacja

 1. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest przez CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO (Beneficjenta Projektu) I FUNDACJA STABILO (Partner Projektu) Biuro Projektu: ul. Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń.
 2. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju z pełnym dostępem dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest w sposób otwarty i ciągły – do wyczerpania miejsc z uwzględnieniem zapisów pkt 6 niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku wyczerpania miejsc tworzone będą listy rezerwowe.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie osoby znajdującej się na liście uczestników, jej miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.
 6. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają są osoby: o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+, z niepełnosprawnościami, zamieszkujące wg KC miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, zamieszkujące / uczące się/ pracujące w Podregionie włocławskim lub Podregionie grudziądzkim, kobiety – jako osoby znajdujące się w gorszym położeniu na rynku pracy i mające trudniejszy dostęp do szkoleń. Jednoznaczne przyporządkowanie danej osoby do poszczególnych w/w kategorii osób daje dodatkowe punkty w procesie rekrutacji, odpowiednio:
  20 pkt. – kobieta,
  20 pkt. – osoba zamieszkujące wg KC miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, zamieszkujące / uczące się/ pracujące w Podregionie włocławskim lub Podregionie grudziądzkim,
  10 pkt. – osoba w wieku 50+,
  10 pkt. – osoba z niepełnosprawnością,
  10 pkt. – osoba z niskimi kwalifikacjami (tj. posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie – ponadgimnazjalne),
 7. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie jest zobowiązana w pierwszej kolejności wypełnić Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu i dostarczyć go do Biura Projektu.
 8. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do procesu rekrutacji Uczestników/czek Projektu i akceptacją postanowień Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI”.
 9. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI” wraz z wszelką dokumentacją stanowiącą załączniki do w/w regulaminu są dostępny w Biuro Projektu: ul. Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń (e-mail: kpckik@crse.org.pl, tel: +48 887 788 041), w CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO (Beneficjent Projektu) i FUNDACJI STABILO (Partner Projektu) oraz w Internecie – strona www Projektu www.kpckik.pl.
 10. Wstępna weryfikacja następuje w oparciu o Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.
 11. Kandydat/ka zostanie poinformowany/a o wstępnym zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 12. Po otrzymaniu przez Uczestnika/czkę Projektu informacji o wstępnym zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, w ciągu 5 dni roboczych Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się dostarczyć pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu:
 1. Deklaracja uczestnictwa – załącznik nr 2 – obligatoryjny,
 2. Oświadczenie Uczestnika Projektu – załącznik nr 3 – obligatoryjny,
 3. Oświadczenie dla osoby pracującej – załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy),
 4. Oświadczenie dla osoby biernej zawodowo, niezarejestrowanej w PUP, zarejestrowanej w PUP – załącznik nr 5 (jeżeli dotyczy),
 5. Oświadczenie dla osoby uczącej się – załącznik nr 6 (jeżeli dotyczy),
 6. Oświadczenie dla osoby niepracującej powyżej 65 roku życia – załącznik nr 7 (jeżeli dotyczy),
 7. Kwestionariusz/test badający posiadanie luki kompetencyjnej i największe potrzeby w dostępie do edukacji – załącznik nr 8 – obligatoryjnie,
 8. Osoby ucząca się lub pracujące lub zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (należy przedłożyć odpowiednie Oświadczenie – zał. nr 4 i/lub 5 i/lub 6 oraz 9 (chyba, że Kandydat nie mieszka na terenie woj. kujawsko-pomorskiego) oraz jeden z dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium kwalifikacyjnego, czyli dokument potwierdzający miejsce pobierania nauki i/lub miejsce pracy i/lub miejsce zamieszkania) – załącznik obligatoryjny,
 9. Osoby z niepełnosprawnościami – kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub innego równoważnego orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.), pozostałe osoby (np. osoba ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi) na potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej mogą przedstawić inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię,
 10. Osoby zarejestrowane w PUP – zaświadczenie z Urzędu Pracy (jeżeli dotyczy),
 11. Osoby pracujące – zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (jeżeli dotyczy).

  13. W przypadku stwierdzenia braków formalnych (tj. brak złożenia kompletu wymaganych dokumentów/oświadczeń,  niepodpisanie wymaganych oświadczeń, formularza rekrutacyjnego), istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia dokumentacji. Kandydat/-tka wzywany/a jest do skorygowania uchybień, w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania informacji o stwierdzonych brakach, pod rygorem odstąpienia od dalszej oceny Formularza rekrutacyjnego. Wezwanie będzie wysyłane w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Kandydata/-tkę w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku wskazania adresu e-mail, Komisja Rekrutacyjna podejmie próbę poinformowania Kandydata/tki wykonując połączenie telefoniczne (próby nawiązania kontaktu będą podejmowane przez kolejne 3 dni robocze). W przypadku niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z potencjalnym/ą Uczestnikiem/czką, nie zostanie On/Ona zakwalifikowany do udziału w kursie/szkoleniu. W przypadku uzupełnienia dokumentacji w późniejszej terminie Uczestnik/czka Projektu zostanie przywrócony/a do Projektu.

  14. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do żądania przedłożenia przez Uczestnika/czkę Projektu dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikowalność Uczestnika/czki do Projektu.

4. Prawa i obowiązki Uczestników Projektu 

 1. Osoba zakwalifikowana do Projektu staje się Uczestnikiem/czką Projektu od momentu pierwszego dnia udziału w kursie/szkoleniu.
 2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do uczestnictwa i obecności w trakcie realizowanego wsparcia wskazanego w § 4 pkt 1 (dopuszcza się maksymalnie 20% nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia wystąpienie okoliczności uniemożlwiających uczestnictwo).
 3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów związanych z realizacją Projektu, w terminie wskazanym przez Beneficjenta Projektu (m.in. dokumenty – załączniki do niniejszego Regulaminu).
 4. Przekroczenie dozwolonej nieobecności (20%) może skutkować skreśleniem Uczestnika/czki z listy Uczestników/czek Projektu, niemożliwością przystąpienia do egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje, tym samym nieotrzymania certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje oraz obowiązkiem zwrotu przez Uczestnika/czkę poniesionych przez Beneficjenta Projektu kosztów udzielonego wsparcia.
 5. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi/czce Projektu materiałów dydaktycznych/szkoleniowych oraz cateringu (w przypadku kursów trwających, co najmniej 6 godzin – przerwa kawowa i obiad).
 6. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki z listy Uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez Uczestnika/czki Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza/trenera lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży, obecności w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających na zajęciach, okazywaniem jawnej agresji względem osób wyżej wymienionych lub zniszczenia mienia.
 7. W przypadku skreślenia Uczestnika/czki z listy Uczestników Projektu, bez dodatkowego wezwania zobowiązany/na jest On/Ona do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych/szkoleniowych. Natomiast Beneficjent nie ma obowiązku zwrotu wniesionego przez Uczestnika/czkę Projektu wkładu własnego.

5. Zasady monitoringu

 1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach w każdym dniu udziału w kursie/szkoleniu.
 2. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności
 3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do wypełniania ankiet monitorujących/ ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu.
 4. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na do informowania Beneficjenta Projektu o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej.
 5. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/na jest do składania podpisów na listach dokumentujących otrzymanie materiałów dydaktycznych/szkoleniowych, cateringu itp.

6. Polityka prywatności i poufności 

 1. Założenia dotyczące Projektu oraz związana z nim dokumentacja, poza informacjami udostępnionymi publicznie, są informacjami poufnymi, udostępnianymi na żądanie jedynie uprawnionym organom kontroli. Dokumenty złożone na etapie rekrutacji, jak i trwania Projektu stanowią dokumentację Projektu i nie podlegają zwrotowi.
 2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania zasad wskazanych w RODO, w ustawie o ochronie danych osobowych oraz innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych i w Umowie o dofinansowanie projektu nr RPKP.10.04.02-04-0005/20, w tym w szczególności do:
 • zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
 • wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dotyczą dane osobowe;
 • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób upoważnionych przez Beneficjenta oraz przez podmioty świadczące usługi na rzecz Beneficjenta w związku z realizacją Projektu, posiadających odrębne imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych/odrębne umowy do przetwarzania danych osobowych;
 • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy o dofinansowanie projektu;
 • prowadzenia rejestru podmiotów świadczących usługi na rzecz Beneficjenta w związku z realizacją Projektu;
 • prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO;
 • udostępniania Instytucji Zarządzającej RPO WK-P dokumentów, o których mowa w pkt 4-6 Umowy o dofinansowanie projektu na każde jej żądanie;
 • wykonywania wobec osób, których dotyczą dane osobowe, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13-14 RODO;
 • zapewnienia zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia przez Beneficjenta i przez osoby oraz podmioty przez niego upoważnione, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Beneficjentem;
 • zapewnienia, aby dane były udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do żądania informacji na podstawie przepisów prawa;
 • przetwarzania danych osobowych w SL2014, zapewniając środki techniczne i organizacyjne określone w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014, o którym mowa w § 14 ust. 6 Umowy o dofinansowanie projektu.

 

7. Postanowienie końcowe

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, zgodnie w Wytycznymi RPO WK-P na lata 2014-2020, rozstrzygane są przez Beneficjenta Projektu zgodnie z następującymi Wytycznymi:
  • Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r.;
  • Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 9 lipca 2018 r.;
  • Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 5 kwietnia 2018 r.;
  • Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z 11 września 2019 r.
 2. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i uzupełnień do niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2023 roku.

 

Załączniki do niniejszego Regulaminu:

 1. Formularz zgłoszeniowy – załącznik obligatoryjny (zał. 1).
 2. Deklaracja uczestnictwa – załącznik obligatoryjny (zał. 2).
 3. Oświadczenie Uczestnika Projektu – załącznik obligatoryjny (zał. 3).
 4. Oświadczenie dla osoby pracującej – (jeżeli dotyczy) (zał. 4).
 5. Oświadczenie dla osoby biernej zawodowo, niezarejestrowanej w PUP, zarejestrowanej w PUP – (jeżeli dotyczy) (zał. 5).
 6. Oświadczenie dla osoby uczącej się – (jeżeli dotyczy) (zał. 6).
 7. Oświadczenie dla osoby niepracującej powyżej 65 roku życia (jeżeli dotyczy) (zał. 7).
 8. Kwestionariusz/test badający posiadanie luki kompetencyjnej i największe potrzeby w dostępie do edukacji – obligatoryjnie (zał. 8).
 9. Osoby uczące się lub pracujące lub zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (należy przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający: miejsce pobierania nauki lub miejsce pracy lub miejsce zamieszkania) – załącznik obligatoryjny
 10. Oświadczenie dla osoby zamieszkującej (jeżeli dotyczy) (zał. 9)
 11. Osoby z niepełnosprawnościami – kopia orzeczenia lekarskiego (jeżeli dotyczy).
 12. Osoby zarejestrowane w PUP – zaświadczenie z Urzędu Pracy (jeżeli dotyczy).
 13. Osoby pracujące – zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli dotyczy).
 14. Umowa uczestnictwa w Projekcie (zał. 14).
 15. Ankieta badawcza (zał. 15).

 

1 Do wsparcia kwalifikują się również os pow. 65 r.z., bez względu na ich status na rynku pracy, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, o ile zadeklarują gotowość do zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

2 Osoby niepełnosprawne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.).

3 Wartość wkładu własnego wnoszonego przez Uczestnika na podstawie § 2 pkt. 2.

Wszystkie dokumenty do pobrania znajdziesz       tutaj

Kontakt:

Rekrutacja : 887 788 039, 887 788 041

Biuro Projektu:

Fundacja Stabilo (Partner)

ul. Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń

email: kpckik@crse.org.pl

 

Siedziba Lidera Projektu:

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

Sielec 1A, 39-120 Sędziszów Małopolski

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8:00-16:00

Skip to content